Συνάντηση γνωριμίας της Ομάδας Έργου με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Στις 11 Οκτωβρίου 2023, εκπρόσωποι των εταίρων του Προγράμματος "Αειθαλεία - Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά" συναντήθηκαν με την κα Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της Κυβέρνησης. Η συνάντηση ακολούθησε την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση της κας Υπουργού. Το «παρών» έδωσαν οι κ.κ. : Judith Wunderlich-Antoniou (Πρόεδρος ΕΛΙΞ), Μανόλης Μέντης (Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονικά Υπεύθυνος έργου), Αντώνης Γιαννιούδης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος PROOPSIS) και Μάρα Βανδώρου (Συντονίστρια Προγραμμάτων, ΕΛΙΞ).


Η συζήτηση βασίστηκε στη διαβούλευση για την προαγωγή του εθελοντισμού σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του έργου και στο υπόμνημα θέσεων το οποίο είχε αποσταλεί εκ των προτέρων στην κα Υπουργό. Οι θέσεις αυτές προκύπτουν από δεδομένα που συγκεντρώθηκαν με ποσοτικές μεθόδους (πανελλαδική αντιπροσωπευτική έρευνα σε δείγμα συνταξιούχων και ατόμων που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς), καθώς και ποιοτικές (εργαστήρια ευαισθητοποίησης σε μεγάλους Δήμους της χώρας, ομάδες εστίασης με Αντιδημάρχους, στελέχη Κ.Α.Π.Η. και εκπροσώπους Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.)


Μεταξύ των ευρημάτων είναι η μεγάλη διάθεση για προσφορά από τους/τις συνταξιούχους της χώρας μας, αλλά και η ταυτόχρονη έλλειψη ενημέρωσης και εμπιστοσύνης ως προς τους φορείς και τους τρόπους με τους οποίους αυτοί μπορούν να τους/τις αξιοποιήσουν ως εθελοντές/ντριες. Παράλληλα, ιδιαίτερα πολύπλοκο παραμένει το νομικό πλαίσιο, κάτι το οποίο δυσκολεύει την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων από Δημόσιους Φορείς.


Βασιζόμενη στα συμπεράσματα της διαβούλευσης αλλά και στη μελέτη καλών διεθνών πρακτικών εθελοντισμού και ενεργού γήρανσης η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος, η ομάδα έργου του "Αειθαλεία" επιδιώκει να διαμορφώσει μία ξεκάθαρη και συνολική στρατηγική για την εθελοντική εργασία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.


Ευχαριστούμε θερμά την Υπουργό κα Σοφία Ζαχαράκη για την ιδιαίτερα εποικοδομητική και ανοιχτή συζήτηση, ευελπιστώντας στην από κοινού αξιοποίηση των συμπερασμάτων του έργου ώστε να προάγουμε τόσο την ενεργό γήρανση όσο και τον εθελοντισμό, με βασικό στόχο τη συμπερίληψη, τη διαγενεακή αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά.